17
Ara

Müteahhitlik Belgesi Sınıflandırılması

Müteahhitlik yapabilmek artık eskisi gibi kolay olmayacaktır. Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik koşulları, refah düzeyleri, yaşama koşulları inşaat yapım sayısına göre ölçülüyor. Bizim ülkemizde bu işler biraz tezatlık oluşturdu. Öncelik sırası değişti. Tüik verilerine göre üretime dayalı inşaat toplam yapılan inşaat sayısına göre %2 bu da artık insanlar fabrikaya yatırım yapmıyor sonucunu doğuruyor ne yazık ki. Fabrika olmazsa istihdam olmaz. İstikdam olmazsa işsizlik her geçen gün artar. İnşaat sektörünün çoğu konut amaçlı yapıldı. Ülkemize kattığı katma değer asla göz ardı edilemez. Problem inşaatın sürekliliğinin olmaması. Bir şantiye üç yılda, iki yılda, bir yılda bitiyor ve bu inşaatlarda iki yüzden fazla sektör, binlerce insanın çalıştığı alanlardı. Ama bu alanların çoğunda sigortasız işçiler çalışıyordu. Bunun ile ilgili 6331 sayılı iş sağlığı güvenliği kanunu çıkartıldı. İşçilerin verimlilik süresi ve sağlıklı bir ortamı oluşturmaya hedeflemiştir. Faydasını gördük. Suistimal edildiği durumlara da şahit olduk. Bir örnek verilmek gerekirse, şantiye ortamına hırsızlık yapmak için giren kişi düşerek ayağını kırıyor ve işverenden davacı oluyor. Beni sigortasız çalıştırıyordu iş sağlığı güvenliği önlemleri yoktu diyerek tazminat almaya hak kazanıyor. Yeri gelmişken söylemeden edemeyeceğim ülkemizde çıkan yasaların hak olması, helal olmasını anlamına gelir diye umut ediyorum.

Nerde kalmıştık en son ülkemizde toplam yapılan inşaatın %90’lık kısmı konut amaçlı yapılan yapılar oluşturuyor. İnsanların en büyük hayali bir evim olsun, bir arabam olsun, vatan görevi olan askerliğimi de yapıp, birde evlenirsem herşey yoluna girer felsefesini küçüklüğümüzden geri büyüklerimiz tarafından telkinleriyle büyüdük. Bu inşalar ev sahibi oldular. Kredi çektiler, borç aldılar,tatile gitmediler,mutfaktan tasarruf ettiler, yeni kıyafet almadılar biriktirip bir daire sahibi oldular. Ancak bir müteahhit dedi ki bu daire şu para ve size anahtar teslimi dairenizi size teslim edicem. Sizde varınızı yoğunuzu vererk bu daireyi satın aldığınız. Şuan müteahhit harfiat aldı, 3 ay sonra kaba inşaatı bitirdi, 5 ay sonra ince işçiliklerini bitirdi. Asansörlerini taktı. Sıvasını yaptı, kombisini taktı. Pencerelerini taktı. Mutfak dolapları, çelik kapılar, oda kapılarını, petekleri taktı, kombisini taktı, dış cepheye montalama, kompazit, betopan vs. malzemeden yaparak inşaatı tamamladı. Ve sıra taşınmaya geldi. Evinize yerleştiniz. Bir ay geçti, iki ay geçti su faturayı gelmiyor. Elektirik faturası gelmiyor. Gidiyorsunuz yapı müteahhidine soruyorsunuz. Bu neden böyle benim adıma daire faturası neden gelmiyor. Diyor ki daha iş bitirimini almadım o yüzden su ve elektrik faturaları kendi adınıza gelmiyor. İki ayın sonunda bir fatura geliyor elektrik faturası yedi bin tl, su faturası dört bin beşyüz tl. apartman sakinleri şokta. Bu parayı nasıl öderiz, had ödedik daire başı kaç para ödiyeceğiz bilmiyorlardı. Bazı müteahhitler bu işlerde uzman süzme sayaç taktılar. Bazı apartmanlarda daire sakinlerinin misafirlerini bile sayarak bu paraları tahsil ettiklerine şahit oldum. Yapı müteahhitinin işleri bozuldu ve iflas etti. Yapıcak bir şey yok mal sahipleri olarak iskanı bizler alıcağız ve mğteahhite dava açıcağız kararını aldılar. Hükümetimiz bu gidişata dur demek için kolları sıvadı.  İnşaat işlerinde yapım işini üstlenen müteahhitlerin 2012 yılında yürürlüğe giren yönetmelik sonrasında müteahhitlik belgesi almaları zorunlu hale gelmişti. Çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından verilen bu belge sayesinde yapım işi yapan müteahhitler kayıt altına alınmıştı.

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ile artık her müteahhit her işi yapamayacak hale gelmiştir.

Bu yönetmeliğin amacı; ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerine göre sınıflandırılarak yetki belgesi numarası verilmesine, kayıtlarının tutulmasına, belge numaralarının veya gruplarının iptaline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Şimdiye kadar yapmış oldukları inşaatlardan en büyük toplam inşaat alanı tespit edilerek müteahhitlik sınıfı belli olacaktır.

Müteahhitler müteahhit sınıflandırma belgesini nasıl temin edeceklerinden bahsedeceğim.

(1) Yetki belgesi numarası almak isteyen başvuru sahiplerinin, başvuru yapılan tarih itibarıyla en az bir ay süreyle geçerli olacak şekilde, aşağıda sayılan belgeleri kapalı zarf içerisinde Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu (Ek-1) ekinde Müdürlüğe sunmaları gerekir:

 1. a) Gerçek kişi ise, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından başvuru yılı içinde alınmış kayıt belgesinin aslı veya Müdürlükçe ya da ilgili sicil memurluğunca tasdik edilmiş sureti ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 2. b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayıları veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,
 3. c) Ekonomik ve mali yeterliğin sağlandığına ilişkin serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirce düzenlenen Ekonomik ve Mali Yeterlik Bildirim Formu (Ek-2),

ç) Mali durumunu göstermek üzere bankalardan temin edilecek standart formatta düzenlenen Banka Referans Mektubu (Ek-3),

 1. d) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ile ortalama yıllık usta iş gücü ve teknik personel yeterliğinin sağlandığına ilişkin serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirce düzenlenen Mesleki ve Teknik Yeterlik Bildirim Formu (Ek-4),
 2. e) 7 nci maddede belirtilen hallerden herhangi birisi durumunda olunmadığına dair, standart formatta düzenlenen Sicil Durumu Beyannamesi (Ek-5).

(2) G grubu yetki belgesi numarası almak isteyenlerden, ekonomik ve mali yeterliklerden yalnızca banka referans mektubu istenir. % 51 veya daha fazla hissesi beş yıldır mimar veya mühendis ortağa ait olan tüzel kişilerden ve mimar veya mühendis gerçek kişilerden banka referans mektubu da istenmez.

(3) H grubu yetki belgesi numarası almak isteyenlerden ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterlik belgeleri istenmez.

(4) Geçici grup yetki belgesi numarası almak isteyen yapı sahibi tacir olmayan gerçek kişiden yeterlik belgeleri ve meslek odasına kayıt belgesi istenmez. Ancak 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan, birinci fıkranın (b) bendindeki belgeler ile mülkiyeti kanıtlayıcı belgeler ve başvuruyu imzalayanın başvuru yapmaya yetkili olduğuna dair belge istenir.

(5) Geçici grup yetki belgesi numarası başvurularında 7 nci madde uygulanmaz.

(6) Başvuruda sunulan belgelerin 28 inci maddede atıf yapılan mevzuatta yer alan belge sunum şekline ilişkin düzenlemelere uygun olması gerekir. Başvuruların dili Türkçe olup yabancı dilde düzenlenen belgelerin Türkçe tercüme asılları ile birlikte sunulması zorunludur.

(7) Yapı müteahhitleri tarafından bulundukları yetki belgesi grubundan farklı bir gruba yapılan başvurular, yeni başvuru olarak değerlendirilir.

(8) Ortak girişimler tarafından yapılan yetki belgesi numarası başvurularında; noter onaylı ortaklık sözleşmesi, başvuru formu ve ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış Ortak Girişim Beyannamesi (Ek-6) ve ilgisine göre birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Ortaklık adına yeni bir yetki belgesi numarası alınmasında, birinci fıkranın diğer bentlerinde sayılan belgeler istenmez.

(9) Yetki belge numarası almak için bir Müdürlüğe başvuranlar, başvurusu sonuçlandırılıncaya kadar bir başka Müdürlükten yeniden başvuru yapamaz. Başvurusu daha önce reddedilenlerin yeniden başvurması halinde, yapılacak değerlendirmelerde önceki kayıtları YAMBİS üzerinden kontrol edilerek karar verilir.

(10) Müdürlük/Belge komisyonu başvuru evrakında çelişki ve/veya yanlışlık olduğu kanaatine varırsa, başvuru sahibinden, ilgili kurum ve kuruluşlara başvurması suretiyle evrakta yer alan bilgilerin doğruluğunun teyit ettirilmesini isteyebilir.

Ekonomik ve mali yeterlik

MADDE 12 – (1) Ekonomik ve mali yeterliğin sağlanması kapsamında bilanço, banka referans mektubu ve iş hacmini gösteren belgeler sunulur.

(2) Başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıla ait bilançoya göre;

 1. a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50,
 2. b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10,
 3. c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’ten küçük,

olması gerekir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olanlardan, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(3) Banka referans mektubu ile; başvuranın bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının, başvurulan yetki belgesi grubunda sunulması gereken asgari iş deneyim tutarının % 5’inden az olmadığı tevsik edilir.

(4) Sunulacak iş hacmini gösteren belgelere göre, başvuru yapılan yıldan önceki yıla ait; başvuru sahibinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya bu Yönetmelik kapsamındaki işlerle ilgili cirosunun başvurulan yetki belgesi grubunda sunulması gereken asgari iş deneyim tutarının F grubu için % 10’undan; daha üst gruplar için % 20’sinden az olmaması gerekir. Bu kriteri başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Mesleki ve teknik yeterlik

MADDE 13 – (1) Mesleki ve teknik yeterliğin sağlanması kapsamında iş deneyim belgeleri ve iş gücünü gösteren belgeler sunulur.

(2) İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar esas alınır:

 1. a) Gerçek ve tüzel kişilerin yapım işlerinde benzer iş grupları listesinin “(B) Üst yapı (Bina) işleri” başlığı altındaki I. Grup, II. Grup ve III. Grup kapsamında yaptığı işlerle ilgili olarak deneyimini gösteren; iş bitirme belgeleri, iş denetleme belgeleri ve iş yönetme belgeleri, iş deneyimi olarak kabul edilir.
 2. b) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak gruplamaya esas iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.
 3. c) Yapımla ilgili hizmet işlerinden elde edilen belgeler değerlendirmeye alınmaz.

ç) Şahıs şirketi ortaklarının (komandit şirketin komanditer ortağı hariç) şirketten ayrılmaları halinde, şirket adına düzenlenmiş olan iş bitirme belgesi ayrılan ortakların hisseleri oranında şahsi iş deneyimi olarak değerlendirilir. Bu belgelerin şirket adına kullanılmasında belge tutarı değerlendirilirken ayrılan ortakların hisselerine isabet eden tutar belge toplamından düşülür.

(3) İş gücü belgelerinin değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar esas alınır:

 1. a) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından başvurudan bir önceki yıl içinde işveren veya alt işveren tarafından istihdam edilen ortalama yıllık usta iş gücü yeterliğinin sağlanması gerekir. Bu kriteri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden yeterlik kriterinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
 2. b) Sunulan belgelere göre;

1) Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi sahipleri ve 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar usta iş gücü sınıfında değerlendirilir.

2) Mimar ve mühendisler ile 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunda sayılan tekniker, yüksek tekniker, teknik öğretmenler teknik personel iş gücü sınıfında değerlendirilir.

3) 31/5/2016 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre yapılan işçilik bildirimleri esas alınır.

Yetki belgesi grupları ve kullanımı

MADDE 14 – (1) Yetki belgesi grupları, mesleki ve teknik yeterlikler ile ekonomik ve mali yeterlikler esas alınarak; A, B, C, D, E, F, G, H ve geçici olmak üzere gruplandırılır. Bu gruplandırmaya göre 12 nci ve 13 üncü maddelerde sayılanlarla birlikte, aşağıdaki yeterliklerin sağlanması gerekir:

 1. a) A Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin iki katını geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 50, teknik personel iş gücü en az 8 olanlar.
 2. b) B Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 7/5’ini geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 24, teknik personel iş gücü en az 6 olanlar.
 3. c) C Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerini geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 12, teknik personel iş gücü en az 3 olanlar.

ç) D Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 2/3’ünü geçen ve ortalama yıllık en az 9, teknik personel iş gücü en az 2 olanlar.

 1. d) E Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 1/3’ünü geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 6, teknik personel iş gücü en az 2 olanlar.
 2. e) F Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 1/10’unu geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 3, teknik personel iş gücü en az 1 olanlar.
 3. f) G Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 7/100’ünü geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 1, teknik personel iş gücü en az 1 olanlar.
 4. g) H Grubu: İş deneyimi ve iş gücü koşulu aranmaz.

ğ) Geçici Grup: Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterlikler ile iş deneyimi ve iş gücü koşulu aranmaz.

(2) Aynı veya ardışık gruplardaki ortak girişim durumunda, ortak girişimin belge grubu, yüksek gruptaki pilot/koordinatör ortağın belge grubunun bir üstü olarak değerlendirilir. Bunun dışındaki ortaklıkların belge grubu ise yüksek gruptaki ortağın belge grubu olarak değerlendirilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında yetki belgesi grubu sahibi yapı müteahhitlerinden;

 1. a) B, C, D ve E grubundakiler, yapı yaklaşık maliyeti, belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim tutarını geçmeyen yapım işlerini,
 2. b) F ve G grubundakiler, yapı yaklaşık maliyeti, belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim miktarının 3/2’sini geçmeyen yapım işlerini,
 3. c) H grubundakiler, yapı yaklaşık maliyeti, G belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim miktarının 1/3’ünü geçmeyen yapım işlerini,

üstlenebilirler.

ç) A grubu için bir kısıtlama uygulanmaz.

(4) Üçüncü fıkra kapsamındaki hesaplamada tek bir sözleşmeye ve/veya yapı ruhsatına dayalı işler dikkate alınır. Toplu yapı niteliğindeki yapılar için düzenlenen iş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde, başvuru sahibi adına olanlar toplanarak dikkate alınır.

(5) Yapı yaklaşık maliyetine esas alınan birim maliyetlerin yılı içerisinde yayımlanmasına kadar geçen süre içerisinde,  birim maliyetlere eşik değerde yapılan güncelleme oranı uygulanır.

(6) Birim maliyet sınıflarında yer almayan yapılar ile yapı yaklaşık maliyeti birim maliyet kullanılarak belirlenmesi uygun olmayan onarım, güçlendirme ve benzeri işlerin maliyeti, yapının metraja dayalı maliyeti üzerinden belirlenir.

Yeterlik değerlendirmesi

MADDE 15 – (1) Başvurular, belge komisyonu tarafından bu Yönetmelikte istenen şartlara uygunluk açısından Yapı Müteahhitlikleri İl Yetki Belgesi Komisyonu Başvuru Dosyası İnceleme Formu (Ek-8)’na uygun şekilde incelenir. Komisyon başvuruyu belge numarası işlem süresi içerisinde Yapı Müteahhitleri İl Yetki Belge Komisyonu Karar Tutanağı (Ek-9)’na göre gerekçeli olarak karara bağlar. Kararda yetki belgesi numarası verilip verilmeyeceği ile belge grubu belirtilir. Karar, İl Müdürünün onayından sonra YAMBİS’e işlenir.

(2) Başvurularda, bu Yönetmelikte belirtilen belgelerin sunuluş şekline ilişkin düzenlemelere uygun sunulmayan, geçerlik süresi dolan ve ilgili mevzuatına uygun düzenlenmeyen belgeler değerlendirmeye alınmaz.

(3) Başvurular Müdürlükçe belge numarası işlem süresinde sonuçlandırılır. Bu süre azami on beş gündür.

Yetki belgesi grubunun tespiti

MADDE 16 – (1) Yetki belgesi grubunun tespitinde, ibraz edilen belgelerdeki tutarlar başvuru tarihine göre güncellenerek değerlendirilir.

(2) Sunulan iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde tek sözleşmeye ve/veya yapı ruhsatına dayalı olarak başvuru tarihinden geriye doğru son on beş yıl içerisinde alınmış iş deneyim belgelerinin en fazla miktarda olanın iki katı alınarak veya daha büyük sonuç vermek şartıyla, bitirilen işler içinde geriye doğru son beş yıl içinde bitirdiği işlerin bedelinin toplamı alınarak iş deneyim tutarı belirlenir. Toplama işleminde son on beş yıl içerisindeki en büyük işin iş deneyim miktarının üç katından fazlası dikkate alınmaz.

(3) Toplu yapı niteliğindeki yapıların iş deneyim belgelerindeki miktarlar toplanmak suretiyle tek iş deneyimi olarak değerlendirilir.

(4) Aynı işin sözleşmesinin iş artışı sınırı içinde ikmal edilmemesi halinde, sözleşme konusu olan işin devamı olarak yaptırılan işler iş deneyiminde dikkate alınır.

(5) 6 ncı maddenin beşinci fıkrasına göre veya mevzuatı gereği sözleşme şartı aranmayan işlerden alınan yapı kullanma izin belgeleri, 28 inci maddedeki atıflar kapsamında kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin iş deneyim tutarının hesabı ile aynı usule göre değerlendirilir.

(6) Mevzuatı gereği bedel içeren sözleşme şartı aranan işlerde, iş deneyim belgelerinde belirtilen tutar esas alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yetki Belgesi Numarasının Verilmesi ve Bildirim Yükümlülüğü

Yetki belgesi numarasının verilmesi

MADDE 17 – (1) Müdürlük tarafından yetki belgesi numarası başvurusunda bulunan kişiler için tek bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada numara başvuruları ile belge komisyonu kararları gibi yeterlik değerlendirmesine yönelik yapılan işlemlerle ilgili bütün bilgi, belge ve yazışmalar saklanır. Bu belgeler talep edilmediği müddetçe Bakanlığa gönderilmez.

(2) Müdürlükçe kayda alınan başvuru belgeleri bir tutanakla belge komisyonuna teslim edilir. Başvuru dosyası komisyon tarafından bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygunluk yönünden kontrol edilir. Yapılan kontrol sonucunda eksiklik, çelişki veya hata olduğunun tespit edilmesi ya da ilave bilgi, belge ve açıklamaya ihtiyaç duyulması halinde başvurunun kayda alındığı tarihi izleyen beş iş günü içinde bu hususlar başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sahibinin bildirimden sonra beş iş günü içerisinde başvurusundaki eksiklik, çelişki veya hataları gidermemesi halinde başvuru reddedilir.

(3) Belge numarası işlem süresi başvurunun Müdürlüğe teslim edildiği tarihte başlar, eksiklik bulunması halinde ise eksikliklerin giderildiği tarihte başlar.

(4) Bakanlıkça gerekli idari ve teknik altyapı oluşturulması halinde elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

(5) Yetki belgesi grup işlemleri, yetki belgesi numarası oluşturulmasına dair kayıtların tutulduğu yerdeki Müdürlükçe, yetki belge numarası iptali ve iptalin kaldırılması işlemleri ise ilgili İdarenin bulunduğu Müdürlükçe yerine getirilir.

(6) Yetki belgesi numarası sahibi bir ticari işletmenin veya ticaret şirketinin Türkiye’deki merkezinin başka bir ticaret sicil bölgesine taşınması ve burada tescil edilmesi halinde, belge sahibi durumu yeni merkezin bulunduğu yerdeki Müdürlüğe bildirir. Müdürlüğün, yapılan değişiklik hakkında, eski merkezin bulunduğu yer Müdürlüğünü bilgilendirmesi üzerine, müteahhidin sicil dosyasının aslı, dosya içeriğindeki belgelerin tarih sırasına göre hazırlanmış dizi pusulası ile birlikte en geç on iş günü içinde güvenli bir şekilde bu Müdürlüğe gönderilir.

Bildirim yükümlülüğü

MADDE 18 – (1) Başvuru sahibi tarafından;

 1. a) Başvuru talep formu ekinde sunulan bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olduğunun,
 2. b) Bu Yönetmelik uyarınca yetki belge grubu kapsamında sunulmuş olan belgelerden herhangi birisinin belgeyi düzenleyen tarafından geçersiz sayılması veya yetki belgesi geçerlik süresince 7 nci maddede sayılan durumlardan birinin vuku bulması halinde, durumun derhal Müdürlüğe bildirileceğinin,

Bildirim Yükümlülüğü Taahhütnamesi (Ek-7)’ne uygun olarak taahhüt edilmesi gerekir.

(2) Bu maddede belirtilen zorunluluklara uyulmamasından kaynaklanan her türlü sorumluluk başvuru sahibine aittir.

(3) Bildirim yükümlülüğü iş deneyim belgeleri hariç, belge grubu kapsamında olup geçerlik süresi dolan yeterlik belgeleri için uygulanmaz.

Yetki belge gruplarının geçerlik süresi ve yenileme işlemi

MADDE 19 – (1) H grubu hariç, belge grubunun geçerlik süresi beş yılı geçmemek üzere iş deneyim belgelerinin geçerlik süresi kadardır.

(2) Belge grubunun yenilenmesi sırasında, yetki belgesi grubunun oluşturulmasına esas güncelliğini yitiren tüm belgeler istenir. Ancak, yetki belgesi grubu kapsamındaki bilgilerden iş deneyim belgesi geçerlik süresi dolanlar, yenileme tarihini beklemeksizin bildirim yükümlülüğü kapsamında yeni iş deneyim belgesi ile Müdürlüğe başvurarak iş deneyim yeterliğinin güncellenmesini sağlarlar.

(3) Ortak girişimlerin belge grubunun geçerlik süresi, ortakların her birinin;

 1. a) Yetki belge numarası iptal edilmedikçe,
 2. b) Belge grubu değişmedikçe,

devam eder.

(4) Yetki belgesi geçerlik süresi dolduğu halde yenileme işlemi yaptırmayanlar ile belge grubu belirlenmesine ilişkin yeterlikleri kaybedenlerin mevcut belge grubu iptal edilerek H grubuna düşürülür.

(5) Yetki belgesi numarası iptal edilen yapı müteahhidinin iptal süresince grup yenilemesi veya yeni grup belirlenmesi işlemleri yapılmaz.

 

Bir sonra ki yazımda yönetmelik hakkında hap bilgiler paylaşacağım. Saygılarımla