10
Nis

A-B-C-D-E-F-G-H SINIFLANDIRMA YETKİ BELGESİNE SAHİP YAPI MÜTEAHHİT NE KADAR İNŞAAT YAPABİLECEK?

2020 YILI İNŞAAT MALİYET BİRİM FİYATLARI GÜNCELLENDİ.

PEKİ GÜNCEL M2 FİYATLARINA GÖRE MÜTEAHHİTLER NE KADAR İNŞAAT YAPABİLECEK?

HANGİ SINIFLANDIRMA YETKİ BELGESİNE SAHİP YAPI MÜTEAAHHİTİ NE KADAR İNŞAAT YAPABİLECEK?

Bu makalemde güncel 2020 yapı yaklaşık birim maliyet hesaplamasına göre bilgiler paylaşacağım.

Keyifli okumalar. Sağlıklı günler dilerim.

 3b sınıfı göre yapı yaklaşık m2 maliyet fiyatı 1210 TL ‘den, 1460 TL(1450+10) ‘ye yükselmiştir.

Fiyatlarla konuşursak 1000 m2 lik 4 katlı bir yapı da 1000×1460= 1460.000 TL inşaatımızın bakanlığın belirlediği birim fiyata göre maliyeti vardır. Önceden aldığımız iş deneyim m2’leri güncel fiyata göre sonrasında revize edeceğiz.

Yapı Müteahhitlik Yetki Belgesinin Nasıl Alınacağı ve Gerekli Belgeleri Hatırlayalım Hep Beraber

 

MÜTEAHHİTLİK YETKİ BELGESİ BAŞVURU KOŞULLARI

YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ

Yapı Müteahhitliği için herhangi bir yazılı belge verilmemekte olup başvuru üzerine sistem üzerinden yetki belge numarası tanımlanarak müteahhitlik sınıfı belirlenmektedir. İlgili kurumlar YAMBİS sistemi üzerinden yetki belgesi ile ilgili görüntülemeyi yapmaktadırlar.

Geçici Yapı Müteahhitliği hariç, Yapı Müteahhitliği başvurularında tüm gruplar (A,B,C,D,E,F,G,H) için KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi zorunludur.

Yapı Müteahhidi Yetki Belge Numarası almak için Halk Bankasının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ankara Kurumsal Şubesinin 118 kodlu Hesabına başvurulan gruba ait bedelin yatırılması gerekmektedir. İşlem Halk Bankasının bütün şubelerinden yapılabilmektedir. Havale ve Eft işlemleri ile yatırılan ücret dekontları kabul edilmemektedir. Bedeli yatırabilmek için https://basvuru.csb.gov.tr/ adresinden referans numarası alınması zorunludur. Başvuru numarası almak için tıklayın. Ayrıca İl Müdürlüğümüze şahsen ya da telefon ile yapılan başvuru ile de Referans numarası verilebilmektedir.

  

2020 yılı için Bakanlığımızca belirlenen ücretler aşağıdaki gibidir:

Tüm başvuru evrakları ve dekontlar kapalı zarf içerisinde  evrak kayıt birimine teslim edilecek olup tarafımızdan evrak kontrolü yapılmayacaktır. Varsa eksiklikler başvurunun kayda alındığı tarihi izleyen beş iş günü içinde başvuru sahibine bildirilerek başvuru sahibinin bildirimden sonraki beş iş günü içerisinde başvurudaki eksiklik, çelişki veya hataları gidermesi istenecektir. Giderilmemesi halinde başvuru reddedilir. Tebligatlar beyan edilen KEP adresine yapılır.

Vekaleten başvuru yapılması halinde vekaletnamede “Yapı müteahhitliği yetki belge numarası başvurusu yapabilir.” ibaresi zorunludur. (Vekaleten başvurularda vekalet evraklara eklenecektir.)

Örnek bedel hesabı:

Gerçek veya Tüzel Kişiler tarafından H grubuna yapılacak olan bir başvurular için,

Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası Kayıt İşlemleri Ücreti 2.500 TL (YAMBİS üzerinde yetki belgesi dekontu kayıtlı olup, Yapı müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası bulunanlardan istenmez),

Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Tayini/İtiraz/Yenileme/Aktivasyon Ücreti 275 TL, (Başvurunun reddi halinde geri ödenmez)

Verilen belgelere göre başvurunun komisyon tarafından uygun bulunması halinde ise Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Kayıt Ücreti 1.100 TL,

Olmak üzere, toplamda 2.500 TL + 275 TL + 1.100 TL = 3.875 TL ücretlendirme yapılmaktadır.

Grup talebi bulunmayan başvurular kabul edilmeyecek olup (H grubu için) 275 TL olan başvuru ücreti (iadesi yoktur) başvuru sırasında, komisyonun başvurulan grubu uygun görmesi halinde de (H grubu için) 1.100 TL kayıt ücreti yatırılması gerekmektedir.

Daha önceden mevcut olan Yapı Müteahhidi Yetki Belge Numarası https://yambis.csb.gov.tr web adresinden “Vatandaş Girişi” butonuna tıklanarak öğrenilebilir. Gerçek kişi ve Geçici Müteahhitler için TC Kimlik Numarası, Şirketler için ise Vergi Numarası ile sorgulama yapılabilmektedir.

Müteahhitlik Yetki Belge Numarası sorgulamak için tıklayın.

 

Geçici Yapı Müteahhitlik Yetki Belgesi

– (Kendi arsası üzerine yapı yapacak olan gerçek ve tüzel kişiler için)

1- Başvuru dilekçesi.

2- Yetki Belgesi Başvuru Formu (EK-1).

3- Geçici Müteahhitliğe İlişkin Bilgilendirme Formu

4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

5- Tapu Fotokopisi (Müşterek tapularda ortaklardan noter onaylı muvafakat namesi)

6- Vekaleten başvuru yapılması halinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası almakla ilgili ibarenin vekaletnamede olması zorunludur. Vekaletnamenin aslı evraklar arasında bulunacaktır.

7- Dekont (asıl nüsha)

 1. Bir ticari işletme işleten vakıflara, derneklere ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar
 2. İl özel idaresi, belediye, köy ve diğer kamu tüzel kişilerine ait ticari işletmeler,
 3. Ana sözleşmelerinde kendi yapılarını inşa edebileceklerine dair aykırı hüküm bulunmamak ve işletme konusu gösterilmek şartıyla yapı kooperatifleri için,

Geçici Yapı Müteahhitlik Yetki Belgesi başvurularında ise ek olarak aşağıdaki belgeler gerekmektedir;

8- Başvuruyu imzalayanın başvuru yapmaya yetkili olduğuna dair belge,

9- Sanayi ve Ticaret Odasından alınmış Oda Kayıt Belgesinin aslı veya Müdürlükçe onaylı örneği,

10- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayıları veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

ÖNEMLİ NOT: Geçici yapı müteahhitliği yetki belgesi alınabilmesi için yapılacak yapının bodrum katı dışında en çok iki katlı olması ve toplam inşaat alanının 500 m2’den küçük olması şartı vardır ve Yetki Belge Numarası sadece o yapım işinde kullanılmak ve beş yıl içinde bir defaya ve tek bir yapıya mahsus olmak üzere verilir.

Gerçek Kişi / Tüzel Kişi Yapı Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarası

 1. Başvuru dilekçesi
  1. Daha önceden Yetki Belgesi Bulunanalar için Başvuru Dilekçesi.
  2. Daha önceden Yetki Belgesi Bulunmayanlar için Başvuru Dilekçesi.
 2. Yetki Belgesi Başvuru Formu (EK-1) .
 3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi. (Varsa ortakların her biri için ayrı ayrı kimlik fotokopisi)
 4. Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Aslı) (Sicil Kayıt Sureti) (Tüzel Kişiler)
 5. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler için) (Kuruluş ve şirket üzerindeki değişiklikleri içeren gazetelerin (kuruluş, unvan değişikliği, müdür atama, son hisse devri gazetelerinin) (aslı veya ticaret sicil müd. onaylı sureti)
 6. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Aslı) (Tüzel Kişiler)
 7. Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (Aslı) (Gerçek kişiler için)
 8. Noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı) (Gerçek kişiler için)
 9. Vergi Levhası Fotokopisi
 10. Dekont asılları
 11. Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarına göre faaliyet durumunun aktif olduğuna dair belge (Mükellefiyet Durum Belgesi)
 12. Bildirim Yükümlülüğü Taahhütnamesi (Ek-7).
 13. Sicil Durumu Beyannamesi (Ek-5).
 14. Banka Referans Mektubu (Ek-3).
 15. Ekonomik Ve Mali Yeterlik Bildirim Formu (Ek-2) .
 16. Mesleki Ve Teknik Yeterlik Bildirim Formu (Ek-4).
 17. İş Deneyim Belgeleri (Benzer İş Grupları Tebliğinin “(B) Üst Yapı Bina İşleri İle İlgili İşlere ait olması gerekmektedir.)

Ortak Girişimler İçin:

 1. Ortak Girişim Beyannamesi (Ek-6). (Ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanacak)
 2.  Noter onaylı ortaklık sözleşmesi (Aslı)

İlgili Yönetmelik Maddeleri:

Madde 11: (2) G grubu yetki belgesi numarası almak isteyenlerden, ekonomik ve mali yeterliklerden yalnızca banka referans mektubu istenir. % 51 veya daha fazla hissesi beş yıldır mimar veya mühendis ortağa ait olan tüzel kişilerden ve mimar veya mühendis gerçek kişilerden banka referans mektubu da istenmez.

(3) H grubu yetki belgesi numarası almak isteyenlerden ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterlik belgeleri istenmez.

(9) Yetki belge numarası almak için bir Müdürlüğe başvuranlar, başvurusu sonuçlandırılıncaya kadar bir başka Müdürlükten yeniden başvuru yapamaz. Başvurusu daha önce reddedilenlerin yeniden başvurması halinde, yapılacak değerlendirmelerde önceki kayıtları YAMBİS üzerinden kontrol edilerek karar verilir.

(10) Müdürlük/Belge komisyonu başvuru evrakında çelişki ve/veya yanlışlık olduğu kanaatine varırsa, başvuru sahibinden, ilgili kurum ve kuruluşlara başvurması suretiyle evrakta yer alan bilgilerin doğruluğunun teyit ettirilmesini isteyebilir.

Geçici Madde 1: (2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle, bu Yönetmeliğin mesleki ve teknik deneyime ilişkin iş gücü yeterliği ile ekonomik ve mali yeterliklerden kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı yeterliği aranmaz. Ancak başvuru tarihinden önceki son üç yıla kadar olan değerler beyan edilir.

 

Önemli Notlar:

İş deneyimi ve G grubu işlemlerinde, sunulması halinde, yalnızca inşaat mühendisliği ve mimarlık mezuniyet belgeleri kabul edilir.

Yapı müteahhitliğinin ortak girişimce üstlenilmesi halinde, her bir ortağın Müdürlükten ayrı ayrı yetki belge numarası almış olması, ortaklığı teşkil eden ortakların ayrı ayrı grup tespiti başvurusu yaparak yetki belge gruplarının belirlenmiş olması ve ortaklarca tüm ortaklık adına yeni bir yetki belgesi numarası alınması zorunludur. Ortaklık adına yeni bir yetki belgesi numarası alınmasında, ilgisine göre yönetmeliğin 11inci maddesi birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur, birinci fıkrasının diğer bentlerinde sayılan belgeler istenmez.

İlgililerin adi ortaklık grup tayin başvurusu komisyon tarafından incelenerek talep edilen grup uygun görülürse, adi ortaklık grubu adına tespit edilen grubun ücreti talep edilecektir. İlgilinin adi ortaklık adına grup tayin başvurusu komisyon tarafından uygun görülmediği taktirde grup tayin talebi ücreti iade edilmeyecektir.

Aynı veya ardışık gruplardaki ortak girişim durumunda, ortak girişimin belge grubu, yüksek gruptaki pilot ortağın veya üstlendiği iş kısmı en fazla olmak kaydıyla koordinatör ortağın belge grubunun bir üstü olarak değerlendirilir.” Bu hüküm gereğince yeni oluşacak adi ortaklığa ait belge grubunun ücreti yatırılacaktır.

Yetki belge numarası almak için bir Müdürlüğe başvuranlar, başvurusu sonuçlandırılıncaya kadar bir başka Müdürlükten yeniden başvuru yapamaz. Başvurusu daha önce reddedilenlerin yeniden başvurması halinde, yapılacak değerlendirmelerde önceki kayıtları YAMBİS üzerinden kontrol edilerek karar verilir.

Müdürlüğe sunulan belgelerdeki bilgilerin sisteme girilmesi sonucunda Yetki Belgesi Grup Tayini sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Her türlü itiraz Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılacaktır.

 

Grup tayinine ilişkin örnek dokümanlar içerisinde mevcuttur.

2020 Yılı Yapım İşleri Eşik Değeri 65.213.187,00 TL olup Yetki Gruplarına ilişkin ekonomik yeterlilikler ve üstlenilebilecek yapım işi bedelleri aşağıdaki gibidir.

Yetki Grubu Asgari İş Deneyim Miktarı (TL) Asgari İş Hacmi (TL) (Ciro) Asgari Banka Referansı (TL) MYK İş Gücü Teknik İş Gücü Üstlenilebilecek Azami Yapım İşi Miktarı (TL) Üstlenilebilecek Azami Yapım İşi Miktarı (M²) – 3B Üstlenilebilecek Azami Yapım İşi Miktarı (M²) – 4B
A 130.426.374,00 26.085.274,80 6.521.318,70 50 8 SINIRSIZ SINIRSIZ SINIRSIZ
B 91.298.461,80 18.259.692,36 4.564.923,09 24 6 91.298.461,80 62.964,5 49.350,52
C 65.213.187,00 13.042.637,40 3.260.659,35 12 3 65.213.187,00 44.974,6 35.250,37
D 43.475.458,00 8.695.091,60 2.173.772,90 9 2 43.475.458,00 29.983,1 23.500,25
E 21.737.729,00 4.347.545,80 1.086.886,45 6 2 21.737.729,00 14.991,5 11.750,12
F 6.521.318,70 652.131,87 326.065,94 3 1 13.042.637,40 8.994,9 7.050,07
G 4.564.923,09 BU ŞART ARANMAZ 228.246,15 1 1 6.847.384,64 4.722,3 3.701,29
H BU ŞART ARANMAZ BU ŞART ARANMAZ BU ŞART ARANMAZ BU ŞART ARANMAZ 2.738.953,85 1.888,9 1.480,52
Mezuniyet: 358.977TL/YIL 2020 Yapım İşleri Eşik Değeri (ED) = 65.213.187,00

Dokümanlar;

Yapı Müteahhitlik Yetki Belgeniz varsa;

     ..…./..…/20…..

İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

02/03/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik” kapsamında aşağıda talep ettiğim şekilde “MÜTEAHHİT YETERLİK SİSTEMİ”ne kaydımın yapılmasını arz ederim.

                                                                                                                                                       Adı – Soyadı

                                                                                                                                            T.C. kimlik numarası

 İmzaAdı – Soyadı

                                                                                                                                         

YAMBİS’te kayıtlı Yetki Belge Numaram :

Talep Ettiğim Yetki Belgesi Grubu[1]                         :

Tebligata elverişli elektronik posta adresim         :  …………..……… @ ………………………………

Telefon                                                            :

Adres                                                                              :

Ekler: Başvuru evrakı (Kapalı zarf içerisinde)[2]

Yapı Müteahhitlik Yetki Belgesi ilk defa alacaksanız;

     ..…./…../20…..

İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

02/03/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik” kapsamında yapı müteahhitliği yetki belgesi numarasının verilmesini ve aşağıda talep ettiğim şekilde “MÜTEAHHİT YETERLİK SİSTEMİ”ne kaydımın yapılmasını arz ederim.

                                                                                                                                                       Adı – Soyadı

                                                                                                                                            T.C. kimlik numarası

 İmza

Talep Ettiğim Yetki Belgesi Grubu[3]                         :

Telefon                                                            :

Tebligata elverişli elektronik posta adresim         :  ………………… @ ………………… .kep.gov.tr

Adres                                                                              :

Ekler: Başvuru evrakı (Kapalı zarf içerisinde)[4]

EK_1

(Değişik:RG-21/9/2019-30895)

EK-1 YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI/GRUBU BAŞVURU FORMU

ADRES -İLETİŞİM BİLGİLERİ (Bu alan tüm başvuru sahipleri tarafından doldurulacaktır.)
İLİ İLÇESİ MAHALLE CADDE-SOKAK BİNA-DAİRE NO TELEFON/CEP TELEFONU/FAKS KAYITLI
E-POSTA
 
I-GEÇİCİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI BAŞVURU BÖLÜMÜ
BAŞVURU YAPAN GERÇEK KİŞİ   TÜZEL KİŞİ
 
TC KİMLİK NO ADI SOYADI VERGİ DAİRESİ VERGİ NO
Dilekçe Ekleri (kendi yapısını yapacak gerçek kişiler için): Tapu, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Muvafakatname (Hisseli Arsalar İçin)
Dilekçe Ekleri (kendi yapısını yapacak vakıf, dernek vb. lerinin ticari işletmeleri ve kooperatifler için): Tapu, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,  başvuruyu imzalayanın  başvura yapmaya yetkili olduğuna dair belge, Sanayi ve Ticaret Odasından alınmış Oda Kayıt Belgesi’nin aslı veya Müdürlükçe onaylı örneği, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya Müdürlükçe ya da ilgili Sicil Memurluğunca tasdik edilmiş sureti.
II-GERÇEK KİŞİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI BAŞVURU BÖLÜMÜ
TC KİMLİK NO ADI SOYADI VERGİ DAİRESİ VERGİ NO
III-TÜZEL KİŞİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI BAŞVURU BÖLÜMÜ
TÜZEL KİŞİ /ŞİRKET UNVANI ŞİRKET TÜRÜ SANAYİ VE TİCARET ODASI SİCİL NUMARASI
ŞİRKET ORTAKLARININ
ADI SOYADI TC KİMLİK NUMARASI PAY ORANI
ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN ADI SOYADI TC KİMLİK NUMARASI
IV-ORTAK GİRİŞİM YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI BAŞVURU BÖLÜMÜ
ADI SOYADI/TÜZEL KİŞİ UNVANI SANAYİ VE TİCARET ODASI SİCİL NUMARASI Ortaklık Oranı (%)/ Uzmanlık İş Kısmı VERGİ NO/TC KİMLİK NO YETKİ BELGESİ NUMARASI*
*Ortaklık adına başvuruda bulunmadan önce her bir ortağın yetki belgesi numarası alması zorunludur.
DİLEKÇE EKLERİ (II, III ve IV numaralı başvuru tiplerinde):
1- Gerçek kişi, Tüzel kişi veya Ortaklık adına Meslek Odasından alınmış Oda Kayıt Belgesi’nin aslı veya Müdürlükçe onaylı örneği.
2- Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarına göre faaliyet durumunun aktif olduğuna dair belge.
3-Şirket ve varsa ortaklık sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya Müdürlükçe ya da ilgili Sicil Memurluğunca tasdik edilmiş sureti (Başvuru esnasında Ticaret Sicil Gazetesi henüz yayımlanmamış ise yayımlanacağına dair yazı başvuru için kabul edilmektedir. Bu durumda yayımlanmış suretinin yayım tarihinden en geç 10 gün içinde İl Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. Aksi halde başvuru geçersiz sayılacaktır.)
4- Yeterlik Belgeleri: Başvuru yapılan yetki belgesi grubuna uygun olarak; Ekonomik ve Mali Yeterlik Bildirim Formu, Banka Referans Mektubu, Mesleki ve Teknik Yeterlik Bildirim Formu, Bildirim Yükümlülüğü Taahhütnamesi, Sicil Durumu Taahhütnamesi, İş Deneyim Belgeleri
          Daha önce Bakanlıktan müteahhitlik yetki belgesi numarası almadım. Tarafıma yetki belgesi numarası verilmesini ve yetki belge grubumun belirlenmesini istiyorum. Gereğini arz ederim.

 

Daha önce almış olduğum ……………………………………………………. Numaralı müteahhitlik yetki belgesi numaram var. Yetki belge grubumun belirlenmesini/yenilenmesini istiyorum. Gereğini arz ederim.

 TALEP EDİLEN YETKİ BELGE GRUBU:        A           B            C           D            E             F            G            H           Geçici
UNVAN ADI SOYADI TARİH İMZA

EK_2

(Değişik:RG-21/9/2019-30895)

EK-2

EKONOMİK VE MALİ YETERLİK BİLDİRİM FORMU

 

 • Bilanço bilgileri tablosu

 

Bilançosu İncelenen Kişinin Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı
Vergi Kimlik Numarası
Belge Düzenleme Tarihi
Yıl / Yıllar 20… 20… 20…
Dönen Varlıklar      
Kısa Vadeli Borçlar      
Öz Kaynaklar      
Toplam Aktif      
Yıllara Yaygın İnşaat Maliyetleri (Varsa)      
Kısa Vadeli Banka Borçları      
Yıllara Yaygın İnşaat Hakediş Gelirleri (Varsa)      

 

Bilanço Oranları

Cari Oran

(Dönen Varlıkların Kısa Vadeli Borçlara Oranı)

 
Öz Kaynak Oranı

(Öz Kaynakların Toplam Aktife Oranı)

 
Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranı  

 

 

 

 • İŞ HACMİ Bİlgileri tablosu

 

Yılı 20… 20… 20… 20… 20… 20…
Toplam ciro            

 

Yukarıdaki bilgiler belge düzenlenen kişinin bilançosu incelenerek hazırlanmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Belgeyi düzenleyen

                                                                                                                                             YMM/SMMM

Adı-Soyadı ve Unvanı

İmza

Kaşe/Mühür

AÇIKLAMALAR

1-Belge, Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesi hükümleri esas alınarak düzenlenecektir.

2-Başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıla ait bilanço bilgileri sunulmalıdır. Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla ait bilgileri sunulabilir. Bu takdirde, son üç yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bilanço oranları hesaplanacaktır.

3-Başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan taleplerde, bir önceki yıla ait bilanço bilgisinin sunulmaması durumunda iki önceki yıla ait bilanço bilgileri sunulabilir. Bu bilanço bilgilerine göre yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın bilanço bilgileri ile üç önceki ve dört önceki yıla ait bilanço bilgilerini sunabilir. Bu takdirde, ilgili yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bilanço oranları hesaplanacaktır.

4-Cari oran hesaplanırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan; yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir.

5-Özkaynak oranı hesaplanırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir.

6-04/01/1961     tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen mükellefin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.

7-Bilanço oranlarında yuvarlama yapılmayacaktır.

8- İş hacmi, başvuru sahibinin başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıla ait cirosunu gösteren gelir tablosuna göre belirlenir. Bu kriteri başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

 

 

EK_3

Ek-3

BANKA REFERANS MEKTUBU

Başvuranın Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı
Belge Düzenleme Tarihi
Üzerinde Kısıtlama Bulunmayan Mevduat Krediler
Kullanılmamış
Nakdi Kredisi Gayrinakdi Kredisi

Yukarıdaki bilgiler müşterimizin isteği üzerine hazırlanmıştır. Bilgilerinize arz ederiz.

_ _/_ _/ _ _ _ _

[banka adı]

Yetkililerin isim, unvan ve imzaları

AÇIKLAMALAR

1- Para birimi belirtilecektir.

 • Müdürlükçe gerekli görüldüğünde ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyit edilecektir. Faks ile yapılan teyitlerin banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşıması gereklidir.

EK_4

(Değişik:RG-21/9/2019-30895)

EK-4

 

MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK BİLDİRİM FORMU

 

ORTALAMA YILLIK İŞ GÜCÜ VE TEKNİK PERSONEL bilgileri tablosu

 

Personel Durumu İncelenen Kişinin Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı
Vergi Kimlik Numarası
Belge Düzenleme Tarihi
Yıl / Yıllar 20… 20… 20… Ortalama
Usta iş gücü Doğrudan        
Dolaylı      
Teknik personel iş gücü Doğrudan        
Dolaylı      

 

 

 

Yukarıdaki bilgiler belge düzenlenen kişinin personel iş gücü durumu incelenerek hazırlanmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Belgeyi düzenleyen

YMM/SMMM

Adı-Soyadı ve Unvanı

İmza

Kaşe/Mühür

 

 

AÇIKLAMALAR

1-Belge, Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükümleri esas alınarak düzenlenecektir.

2-Başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıla ait başvuru sahibi işveren veya çalıştırdığı alt işveren tarafından istihdam edilen ortalama yıllık iş gücü bilgileri sunulmalıdır. Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla ait bilgileri sunulabilir. Bu takdirde, son üç yılın iş gücü sayısının ortalaması üzerinden iş gücü sayısı hesaplanacaktır.

3- İş gücü hesabında;

 1. Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi sahipleri ve 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar usta iş gücü sınıfında değerlendirilir.
 2. Mimar ve mühendisler ile 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı “Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun”da sayılan tekniker, yüksek tekniker, teknik öğretmenler teknik personel iş gücü sınıfında değerlendirilir.

4- İş gücü hesabında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre yapılan işçilik (usta iş gücü için inşaat işyeri kayıtları) bildirimleri esas alınır.

5- İş gücü hesabında; doğrudan başvuru sahibi işveren tarafından çalıştırılanlar ile başvuranın Yönetmelik kapsamındaki işlerinde altyüklenici olarak çalıştırdığı gerçek veya tüzel kişilerce bu işlerde çalıştırılmış olan personel dolaylı olarak dikkate alınır.

6- Yuvarlama: Değerler en yakın iki ondalık basamaklı sayıya getirilecek biçimde yuvarlanacak, ortalamada ise tam sayıya yuvarlama yapılacaktır.

 

EK_5

Ek-5

SİCİL DURUMU BEYANNAMESİ

Beyannameyi Veren Kişinin Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı
Vergi Kimlik Numarası
Adres
Beyan Tarihi

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre;

 • İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan, iflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan, ilgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilen, durumda olmadığımı,
 • Yetki belgesi numarası kullandığım işlerde;
 1. a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırma veya buna teşebbüsetme,
 2. b) Sahte belge düzenleme, kullanma veya bunlara teşebbüs etme,
 3. c) Hileli malzeme, araç veya usuller kullanma, fen ve sanat kurallarına aykırı imalat yapma,

sebebiyle başvuru yaptığım tarihten geriye doğru son üç yıl içerisinde hakkımda kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadığını,

 • Kayıtlı olduğum meslek odasından veya yargı kararıyla mesleğimin icrasını engelleyecek nitelikte herhangi bir kısıtlamamın bulunmadığını,

Beyan ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

Başvuru Sahibi

Adı-Soyadı ve Unvanı

İmza

Kaşe

EK_6 (ORTAK ŞİRKET KURARAK ALINACAK YETKİ BELGESİ İÇİN)

Ek-6

 

ORTAK GİRİŞİM BEYANNAMESİ[5]

 

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik kapsamında aldığımız yetki belge numarasını kullanarak üstleneceğimiz işin ifası ve bitirilmesi amacı ile, özel bir ortaklık kurmuş bulunuyoruz. Noter onaylı ortaklık sözleşmemiz ektedir. Ortaklığımızın pilot/koordinatör ortağı [ortağın adı] olup, ortaklığımızı her konuda temsile tam yetkili olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

Sıra No Ortağın Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi)/Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişi) Ortaklık Oranı (%)/

Uzmanlık İş Kısmı

Adresi
1)
2)
3)
…)

Ek: Sözleşme

PİLOT/KOORDİNATÖR ORTAK ÖZEL ORTAK ÖZEL ORTAK ÖZEL ORTAK ÖZEL ORTAK
İmza İmza İmza İmza İmza

 

 

EK_7

Ek-7

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ TAAHHÜTNAMESİ

Taahhüdü Veren Kişinin Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı
Vergi Kimlik Numarası
Adres
Taahhüt Tarihi

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası Başvuru Formu ve eklerinde sunmuş olduğum bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olduğunu; yetki belge grubu kapsamında sunulmuş olan belgelerden herhangi birisinin belgeyi düzenleyen tarafından geçersiz sayılması veya yetki belgesi geçerlik süresince Sicil Durum Beyannamesinde değişiklik gerektiren bir durumun olması halinde, derhal Müdürlüğe bildirimde bulunacağımı taahhüt ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

Başvuru sahibi

Adı-Soyadı ve Unvanı

İmza

Kaşe

 

 

 

GEÇİCİ  MÜTEAHHİTLİK  YETKİ  BELGESİ  NUMARASININ 

KULLANIMINA   İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

1-Geçici müteahhitlik yetki belgesi numarası tapu sahibi adına tahsis edilir. Hisseli ise tüm ortaklardan muvaffakat name alınır. Bütün ortakların İl Müdürlüğüne gelmesi ve Nüfus Cüzdanlarını ibraz etmesi koşuluyla herkesin tek bir belgeyi imzalaması koşuluyla muvaffakat kabul edilebilir. Hissedarların gelememeleri durumunda noter onaylı muvaffakat name talep edilecektir. Yurtdışında yaşayan hissedarlar için bu işlem konsolosluk aracığıyla  yapılabilir.

2- Geçici Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası ile inşa edilecek yapı, aşağıda yer alan Kanunlardan herhangi birine tabi ise ücret yatırılmasına gerek bulunmamaktadır. Geçici Müteahhitlik İçin Başvuruda Bulunan Tüzel Kişiler Bu Hükümlere Tabi Değildir.

 1. a)  6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
 2. b) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara  Dair Kanun
 3. c) 5543 sayılı İskan Kanunu

3-Mavi Kart sahibi olup, eskiden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye’de adres göstermeleri kaydıyla geçici yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası tahsis edilmesi mümkündür. Mavi Kart sahibi kişilerin,  diğer tüm evraklarla birlikte Mavi Kart ve vatandaşlığını kazandığı ülkenin kimlik kartlarını mutlaka ibraz etmeleri gerekmektedir.Geçici TC Kimlik Numarasına sahip  yabancılar  için Türkiye’de ikametgah adresi bulunması  kaydıyla numara tahsis edilmesi mümkündür. Numara, başvuru sahibinin TC Kimlik veya vergi numarasına tahsis edilmektedir. Vekil kişiler adına tahsis edilemez

4-02 Mart 2019 Tarih ve 30702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik” in Genel Hükümler  5 inci maddesinin 2 inci fıkrasındaki “ Tek parselde bir bodrum katı dışında, en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda; yapı müteahhitliğine ilişkin bütün sorumlulukları üstlenmek şartıyla parsel maliki kendi yapısını inşa edebilir. Bu durumdaki yapılar için ayrıca yapı müteahhidi aranmaz. Sadece o yapım işinde kullanılmak ve beş yıl içinde bir defaya ve tek bir yapıya mahsus olmak üzere, yapı sahibine geçici yetki belgesi numarası verilir. Yapı sahibinin aynı zamanda yapı müteahhitliğini üstlendiği durumlarda sözleşme şartı aranmaz. ”  hükme göre bu sınırlar dışında yapı ruhsatı düzenlenmesi mümkün değildir. Yapının yapı denetime tabi olup olmamasına bakılmaksızın kat ve metrekare sınırı için Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. Bu numaranın bu şartları taşımayan bir inşaat için kullanılması mevzuatlara aykırıdır. Tespit edilmesi halinde ruhsatın iptali için işlemler başlatılabilecektir.

5-Yukarıda bahsedilen Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına göre geçici müteahhitlik için başvuruda bulunulması durumunda kat ve metrekare sınırı bulunmamaktadır. Ticari işletmeler  için yatırılacak olan ücret yılı için geçerli tüzel kişi ücreti olacaktır. (Örneğin 2019 yılı için 2500 TL). Tarımsal amaçlı seralar için de geçici müteahhitlik bedeli talep edilecektir (Örneğin 2019 yılı için geçerli 850TL).  Yapı Kooperatifleri için de başvuru ücret listesinde belirtilen ücret talep edilecektir (Örneğin 2019 yılı için 2000 lira) . Gerçek ve Tüzel Kişi Geçici Yapı Müt. YBN için alınacak ücret 2019 Yılı için geçerli 850 liradır.

6-Başvuruda bulunulan Yetki Belgesi Numarası’nın onaylanması halinde yatırılan bedel, müteahhitlik işinden vazgeçilse dahi, Döner Sermaye İşlem Ücreti adı altında alındığı için iade edilmesi için herhangi bir talepte bulunulamaz.

7-Geçici Müteahhitlik için yapılan başvurular da komisyon kararına tabidir.

Yukarıda bahsedilen hükümleri okudum ve anladım.

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı-İmzası-Tarih

 

İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

02 Mart 2019 tarih ve 30702 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik” gereğince “Geçici Müteahhitlik Yetki Belgesi Numara’sının verilmesini talep ederim.

            Beyanda bulunduğum ve dilekçem ekinde sunduğum bilgilerimin doğruluğunu teyit eder, gerçeğe uygun olmayan bir durumun tespiti halinde yasalar karşısındaki sorumluluklarımı kabul ve taahhüt ederim.

Adres:                                                                                                 ……/……/ 2020

 

                  Adı Soyadı

                                                                                                               

                                                                                                                    İmzası

 

Telefon No:

 

 

 

EKLER: (GEÇİCİ YAPI MÜTEAHHİDİ İÇİN: TAPUSU İLE)  

1-Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu

2-TAPU (Hisseli ise Geçici Müteahhitlik Yetki Belgesi (GMYB) Numarası Alınacak kişiye ortaklar tarafından Noterden muvaffakatname alınıp eklenecek)

3-Kimlik Fotokopisi

4-GMYB Numarasının kullanımına ilişkin bilgilendirme formu okunup imzalanıp eklenecek.

5-Dekont Aslı (Öncelikle http://www.basvuru.csb.gov.tr/’ den ya da Müdürlük muhasebe biriminden REFERANS NUMARASI alınarak; HALKBANKASI Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 118 Nolu Kurumsal Hesabına “T.C. Kimlik nosu ve ADI SOYADI belirtilerek” YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ BAŞVURU BEDELİ 850 TL yatırılacak)

NOT: 5 (BEŞ) yıl süre ile herhangi bir ilde toplam yapı inşaat alanı 500 m2 yi geçmeyen inşaat yapabilirsiniz.

Sonucu: “yambis.csb.gov.tr” adresinden öğrenebilirsiniz

 

 

 

ORTAKLIK DURUM BELGESİ ÖRNEĞİ – STANDART FORM

1. Belge Düzenleme Tarihi :
2. Başvuru sahibi şirketin;

2.1. Ticaret Unvanı

2.2. Ticaret Sicil No

 

:

:

 1. İş deneyimini gösteren belgesi kullanılacak ortağa ilişkin bilgiler
Ortağın Adı ve Soyadı veya Ticaret Unvanı Ortaklık Tipi Ortaklık Hisse oranı

 

[Gerçek kişi/Tüzel kişi] [İş deneyimini gösteren belgesi kullanılacak olan ortağın, başvuru sahibi şirketin yüzde elliden fazla hissesine sahip olması zorunludur.]

Başvuruda bulunan şirkete ilişkin kayıtların incelenmesi sonucunda, yukarıda adı ve soyadı/ticaret unvanı bulunan kişinin bu belgenin düzenleme tarihinden önceki beş yıl boyunca  ………………….[Başvuru sahibi şirketin ticaret unvanı yazılacaktır.]’nin  kesintisiz olarak % 50’ den fazla hissesine sahip ortağı olduğu tespit edilmiştir.

Belge düzenleme tarihinden sonra ortaklık oranının % 50’ye veya % 50’nin altına düşmesi durumunda, YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK kapsamında İl Müdürlüğüne sunulan ………………………… ‘a ait mezuniyet belgesi ………………………….. şirketi adına kullanılamaz.

Düzenleyen Yetkilinin

Adı SOYADI

                 Görevi

         İmzası ve Mührü

 

[1] Talep edilen belge grubunun belirtilmediği dilekçeler işleme alınmaz.

[2] Başvurulan yetki belge grubu (A,B,C,D,E,F,G veya H ) için Yönetmelikte sayılan ilgili evraklar sunulacaktır. İl Yetki Belge Komisyonuna havale edilen dosyalarda Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine yatırılacak “grup tayin bedeli” kısmen veya tamamen iade edilmez. İş deneyimi ve G grubu işlemlerinde, sunulması halinde, yalnızca inşaat mühendisliği ve mimarlık mezuniyet belgeleri kabul edilir.

[3] Talep edilen belge grubunun belirtilmediği dilekçeler işleme alınmaz.

[4] Başvurulan yetki belge grubu (A,B,C,D,E,F,G veya H ) için Yönetmelikte sayılan ilgili evraklar sunulacaktır. İl Yetki Belge Komisyonuna havale edilen dosyalarda Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine yatırılacak “grup tayin bedeli” kısmen veya tamamen iade edilmez. İş deneyimi ve G grubu işlemlerinde, sunulması halinde, yalnızca inşaat mühendisliği ve mimarlık mezuniyet belgeleri kabul edilir.

[5] Ortak girişimin iş ortaklığı veya konsorsiyum olmasına göre düzenlenecektir.